Block 2177 in Queens

Lot #Street AddressOwner Name
167-43 108 StreetNIYAZOV, SOFIA
367-39 108 StreetSCHLOSSBERG, HARVEY
667-29 108 StreetCONGREGATION MACHANE
11108-14 67 RoadFATTAKHOV, VYACHESLAV
14108-20 67 RoadH HARVEY
16108-26 67 RoadYIN, BEATRICE
20108-32 67 RoadJOSEPH SOMECK
22108-36 67 RoadMOSKOWITZ MARY
25108-42 67 RoadMANFRED GANS TRUST
27108-52 67 RoadSHU, LIU TEE
29108-58 67 RoadGENDIN, MICHAEL
3367-36 110 StreetGAVRIELOV MORDUCHAJ
3467-40 110 StreetMATAYEV, SVETLANA
36108-55 67 DriveSHAMAYEV, EFRAIM
38108-47 67 DriveSHIMUNOV, ELEONORA
40108-43 67 DriveRUTH COHLER
42108-39 67 DriveYAKUBOV, ALLA
46108-35 67 DriveLEE-TEH, MELISSA
47108-29 67 DriveZEOROV, BORIS
52108-25 67 DriveTHOMAS BERGER
53108-19 67 DriveKOGAN, MARK M
57108-15 67 DriveKHIYAYEV, KHIYA